Декларация за поверителност

"Архитектура Белова" ЕООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за политика по защита на личните данни предоставя информация за начина, по който "Архитектура Белова" ЕООД обработва събраните или получени лични данни.
"Архитектура Белова" ЕООД се ангажира да спазва приложимото българско, европейско и международно законодателство в областта на защитата на личните данни.
Регламент (ЕС) 2016/679) и настоящата политика за защита на данните се прилагат за всички функции по обработване на лични данни от "Архитектура Белова" ЕООД, включително функциите, които се извършват по отношение на личните данни на клиенти, служители, доставчици и партньори, както и всякакви други лични данни, които архитектите обработват за целите на предоставяне на проектантски услуги.
"Архитектура Белова" ЕООД е установила правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот при обработване на лични данни на физически лица за целите на предоставяне на проектантски услуги.
Настоящата политика се прилага за всички служители/персонал, посетители, котрагенти и други заинтересовани страни, във връзка с цялостната дейност на "Архитектура Белова" ЕООД.
Всяко нарушение на Общия регламент относно защитата на данните или на настоящата политика от персонал на "Архитектура Белова" ЕООД ще бъде разглеждано като дисциплинарно нарушение, а в случай че то представлява нарушение или престъпление, въпросът ще бъде докладван във възможно най-кратък срок на съответните органи.
Партньорите и всички трети страни, които работят със или за "Архитектура Белова" ЕООД следва по подходящ начин да бъдат информирани за настоящата политика.